ຄວາມຮູ້ດ້ານດິຈິຕອນ ສະບັບພາສາລາວ

Microsoft Excel - 01. ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ໂປຣແກຣມ ເອັກແຊວ Image

Microsoft Excel - 01. ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ໂປຣແກຣມ ເອັກແຊວ

Microsoft Excel - 02. ແຖວ ແລະ ຖັນ Image

Microsoft Excel - 02. ແຖວ ແລະ ຖັນ

Microsoft Excel - 03. ຫ້ອງຂໍ້ມູນ - Cells Image

Microsoft Excel - 03. ຫ້ອງຂໍ້ມູນ - Cells

Microsoft Excel - 04. ຕາຕະລາງ Image

Microsoft Excel - 04. ຕາຕະລາງ

Microsoft Excel - 05. ສູດ ແລະ ຟັງຊັນ Image

Microsoft Excel - 05. ສູດ ແລະ ຟັງຊັນ

Microsoft PowerPoint - 01. ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ໂປຣແກມ ພາວເວີພ້ອຍ Image

Microsoft PowerPoint - 01. ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ໂປຣແກມ ພາວເວີພ້ອຍ

Microsoft PowerPoint - 02. ສະໄລ້ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງສະໄລ້ Image

Microsoft PowerPoint - 02. ສະໄລ້ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງສະໄລ້

Microsoft PowerPoint - 03. ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕາຕະລາງໃນສະໄລ້ Image

Microsoft PowerPoint - 03. ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕາຕະລາງໃນສະໄລ້

Microsoft PowerPoint - 04. ຮູບພາບ ແລະ ກຣາຟຟິກ Image

Microsoft PowerPoint - 04. ຮູບພາບ ແລະ ກຣາຟຟິກ

Microsoft PowerPoint - 05. ຕື່ມການເຄື່ອນໄຫວ, ອັດສຽງ ແລະ ອັດວີດີໂອ Image

Microsoft PowerPoint - 05. ຕື່ມການເຄື່ອນໄຫວ, ອັດສຽງ ແລະ ອັດວີດີໂອ

Microsoft PowerPoint - 06. ການນຳສະເໜີສະໄລ້ Image

Microsoft PowerPoint - 06. ການນຳສະເໜີສະໄລ້

Microsoft Teams - 01. ບົດນຳ Image

Microsoft Teams - 01. ບົດນຳ

Microsoft Teams - 02. ການແຊັດ ແລະ ການປະຊຸມ Image

Microsoft Teams - 02. ການແຊັດ ແລະ ການປະຊຸມ

Microsoft Teams - 03. ເຄື່ອງມືໃນແອັບ Image

Microsoft Teams - 03. ເຄື່ອງມືໃນແອັບ

Microsoft Teams - 04. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນ Teams Image

Microsoft Teams - 04. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນ Teams

Microsoft Teams - 05. ການໂພສຂໍ້ຄວາມ Image

Microsoft Teams - 05. ການໂພສຂໍ້ຄວາມ

Microsoft Word - 01. ຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ Image

Microsoft Word - 01. ຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ

Microsoft Word - 02. ຂຽນ ແລະ ດັດແກ້ຂໍ້ຄວາມ Image

Microsoft Word - 02. ຂຽນ ແລະ ດັດແກ້ຂໍ້ຄວາມ

Microsoft Word - 03. ຕື່ມຕາຕະລາງ ແລະ ຮູບພາບ Image

Microsoft Word - 03. ຕື່ມຕາຕະລາງ ແລະ ຮູບພາບ

Microsoft Word - 04. ການຈັດໂຄງຮ່າງຂອງໜ້າເຈ້ຍ Image

Microsoft Word - 04. ການຈັດໂຄງຮ່າງຂອງໜ້າເຈ້ຍ

Microsoft Word - 05. ບັນທຶກ ແລະ ພິມເອກະສານ Image

Microsoft Word - 05. ບັນທຶກ ແລະ ພິມເອກະສານ

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 01. ການເຮັດວຽກກັບຄອມພິວເຕີ Image

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 01. ການເຮັດວຽກກັບຄອມພິວເຕີ

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 02. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອອນລາຍ Image

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 02. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອອນລາຍ

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 03. ການສື່ສານທາງອອນລາຍ Image

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 03. ການສື່ສານທາງອອນລາຍ

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 04. ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ Image

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 04. ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 05. ການສ້າງເນື້ອຫາດິຈິຕອນ Image

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 05. ການສ້າງເນື້ອຫາດິຈິຕອນ

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 06. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນທາງດິຈິຕອນ ແລະ ການຈັດການເນື່ອຫາດິຈິຕອນ Image

ຄອມພິວເຕີ - ບົດທີ 06. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນທາງດິຈິຕອນ ແລະ ການຈັດການເນື່ອຫາດິຈິຕອນ

ຄວາມຮູ້ດ້ານດິຈິຕອນ ສະບັບພາສາອັງກິດ

Computers - 01. Work with Computers Image

Computers - 01. Work with Computers

Computers - 02. Access Information Online Image

Computers - 02. Access Information Online

Computers - 03. Communicate Online Image

Computers - 03. Communicate Online

Computers - 04. Participate Safely and Responsibly Online Image

Computers - 04. Participate Safely and Responsibly Online

Computers - 05. Create Digital Content Image

Computers - 05. Create Digital Content

Computers - 06. Collaborate and Manage Content Digitally Image

Computers - 06. Collaborate and Manage Content Digitally

Excel - 01. Welcome to Excel Image

Excel - 01. Welcome to Excel

Excel - 02. Rows and Columns Image

Excel - 02. Rows and Columns

Excel - 03. Cells Image

Excel - 03. Cells

Excel - 04. Tables Image

Excel - 04. Tables

Excel - 05. Formulas and Functions Image

Excel - 05. Formulas and Functions

Office 365 - 01. Quick Start for Windows Image

Office 365 - 01. Quick Start for Windows

Office 365 - 02. Quick Start for Mac Image

Office 365 - 02. Quick Start for Mac

Office 365 - 03. Office 365 Basics Image

Office 365 - 03. Office 365 Basics

Office 365 - 04. Create Files Image

Office 365 - 04. Create Files

Office 365 - 05. Work with text Image

Office 365 - 05. Work with text

Office 365 - 06. Work with pictures Image

Office 365 - 06. Work with pictures

Office 365 - 07. Work with tables, charts Image

Office 365 - 07. Work with tables, charts

PowerPoint - 01. Welcome to PowerPoint Image

PowerPoint - 01. Welcome to PowerPoint

PowerPoint - 02. Slides and Layouts Image

PowerPoint - 02. Slides and Layouts

PowerPoint - 03. Text and Tables Image

PowerPoint - 03. Text and Tables

PowerPoint - 04. Pictures and Graphics Image

PowerPoint - 04. Pictures and Graphics

PowerPoint - 05. Add animation, audio, video Image

PowerPoint - 05. Add animation, audio, video

PowerPoint - 06. Present Slideshows Image

PowerPoint - 06. Present Slideshows

Teams - 01. Introduction Image

Teams - 01. Introduction

Teams - 02. Chats and meetings Image

Teams - 02. Chats and meetings

Teams - 03. App tools Image

Teams - 03. App tools

Teams - 04. Collaborate in Teams Image

Teams - 04. Collaborate in Teams

Teams - 05. Work with Posts Image

Teams - 05. Work with Posts

Word - 01. Format Text Image

Word - 01. Format Text

Word - 02. Write and Edit Image

Word - 02. Write and Edit

Word - 03. Insert Tables and Pictures Image

Word - 03. Insert Tables and Pictures

Word - 04. Layout Pages Image

Word - 04. Layout Pages

Word - 05. Save and Print Image

Word - 05. Save and Print

ຄູ່ມືຄູສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ

ຄູ່ມືຄູສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ Image

ຄູ່ມືຄູສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2 Image

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 Image

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 Image

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5 Image

ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5

ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນຳໃຊ້ ຄັງປັນຍາລາວ

ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນຳໃຊ້ຄັງປັນຍາລາວ Khang Panya Lao Guide Image

ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນຳໃຊ້ຄັງປັນຍາລາວ Khang Panya Lao Guide

ສື່ການສອນສຳລັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

Hand book for Multi-Grade Teaching Image

Hand book for Multi-Grade Teaching

ການສອນທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸສຶກສາ ໃນໄລຍະພັກຮຽນ ຊ່ວງ COVID-19 Image

ການສອນທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸສຶກສາ ໃນໄລຍະພັກຮຽນ ຊ່ວງ COVID-19

ຄູ່​ມື​ແນະ​ນຳ​ການ​ສອນ​ຫ້ອງ​ຄວບ Image

ຄູ່​ມື​ແນະ​ນຳ​ການ​ສອນ​ຫ້ອງ​ຄວບ

ຄູ່ມືຄູຝຶກ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາມຸມອ່ານ ຂອງໂຄງການຮຽນອ່ານ Reading Corner Manuals and Guidelines of Learn to Read Project Image

ຄູ່ມືຄູຝຶກ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາມຸມອ່ານ ຂອງໂຄງການຮຽນອ່ານ Reading Corner Manuals and Guidelines of Learn to Read Project

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 G.1 Primary Education Curriculum Training Materials Image

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 G.1 Primary Education Curriculum Training Materials

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2 G.2 Primary Education Curriculum Training Materials Image

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2 G.2 Primary Education Curriculum Training Materials

ສື່ການສອນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ປ.3 English Teaching Resource for G.3 Image

ສື່ການສອນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ປ.3 English Teaching Resource for G.3

ສື່ການສອນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ປ.4 English Teaching Resource for G.4 Image

ສື່ການສອນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ປ.4 English Teaching Resource for G.4

ວິດີໂອການສອນວິຊາຕ່່າງໆ Image

ວິດີໂອການສອນວິຊາຕ່່າງໆ

ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos Image

ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos

ວິດີໂອທີ ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ Image

ວິດີໂອທີ ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ

ຫຼັກສູດການສອນພາສາອັງກິດ ຊັ້ນປະຖົມ ລະດັບ 01 Image

ຫຼັກສູດການສອນພາສາອັງກິດ ຊັ້ນປະຖົມ ລະດັບ 01

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ Image

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ-ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ-ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ-ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປົມສຶກສາ ປີທີ 2 Image

ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ-ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປົມສຶກສາ ປີທີ 2

ເພງ ສໍາລັບວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ເພງ ສໍາລັບວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ເພງ ສໍາລັບວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2 Image

ເພງ ສໍາລັບວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2

ເພງ ສໍາລັບວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ເພງ ສໍາລັບວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ເພງ ສໍາລັບອາທິດແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ເພງ ສໍາລັບອາທິດແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ສື່ການສອນສໍາລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມ ແລະ ມີການຮຽນຮ່ວມ - Equity and Inclusion in Education Image

ການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມ ແລະ ມີການຮຽນຮ່ວມ - Equity and Inclusion in Education

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມຄູ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ Image

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມຄູ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ຫຼັກສູດການຮຽນອອນລາຍ: ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ Image

ຫຼັກສູດການຮຽນອອນລາຍ: ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມ

TWIG ວີດີໂອ ບົດຮຽນວິທະຍາສາດ Image

TWIG ວີດີໂອ ບົດຮຽນວິທະຍາສາດ

ການຈໍາລອງ ຟີຊິກສາດ - PhET interactive simulations Image

ການຈໍາລອງ ຟີຊິກສາດ - PhET interactive simulations

ການສອນສາທິດ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 ແລະ ປ.2 Image

ການສອນສາທິດ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 ແລະ ປ.2

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໂຕ້ຕອບ ຢູ່ບ້ານ The Tech Interactive at Home Image

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໂຕ້ຕອບ ຢູ່ບ້ານ The Tech Interactive at Home

ການປະພຶດຕົນ (ຄຸນສົມບັດສຶກສາ) Image

ການປະພຶດຕົນ (ຄຸນສົມບັດສຶກສາ)

ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ - Online Safety Image

ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ - Online Safety

ຄະນິດສາດ - ປ.1 ບົດທີ 01. ຄ່າປະຈຳຫຼັກ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.1 ບົດທີ 01. ຄ່າປະຈຳຫຼັກ

ຄະນິດສາດ - ປ.1 ບົດທີ 02. ການບວກ ແລະ ການລົບ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.1 ບົດທີ 02. ການບວກ ແລະ ການລົບ

ຄະນິດສາດ - ປ.1 ບົດທີ 03. ການວັດແທກ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.1 ບົດທີ 03. ການວັດແທກ

ຄະນິດສາດ - ປ.2 ບົດທີ 02. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 100 Image

ຄະນິດສາດ - ປ.2 ບົດທີ 02. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 100

ຄະນິດສາດ - ປ.2 ບົດທີ 03. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 1000 Image

ຄະນິດສາດ - ປ.2 ບົດທີ 03. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 1000

ຄະນິດສາດ - ປ.3 ບົດທີ 01. ພື້ນຖານຂອງການຄູນ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.3 ບົດທີ 01. ພື້ນຖານຂອງການຄູນ

ຄະນິດສາດ - ປ.3 ບົດທີ 02. ການຄູນຈຳນວນທີ່ມີ 1 ຕົວເລກ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.3 ບົດທີ 02. ການຄູນຈຳນວນທີ່ມີ 1 ຕົວເລກ

ຄະນິດສາດ - ປ.3 ບົດທີ 03. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຫາຄ່າປະມານ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.3 ບົດທີ 03. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຫາຄ່າປະມານ

ຄະນິດສາດ - ປ.4 ບົດທີ 02. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຫາຄ່າປະມານ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.4 ບົດທີ 02. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຫາຄ່າປະມານ

ຄະນິດສາດ - ປ.4 ບົດທີ 04. ການຄູນຈຳນວນທີ່ມີ 2 ຕົວເລກ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.4 ບົດທີ 04. ການຄູນຈຳນວນທີ່ມີ 2 ຕົວເລກ

ຄະນິດສາດ - ປ.4 ບົດທີ 05 ການຫານ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.4 ບົດທີ 05 ການຫານ

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ບົດທີ 02. ການບວກຈຳນວນທົດສະນິຍົມ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ບົດທີ 02. ການບວກຈຳນວນທົດສະນິຍົມ

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ບົດທີ 03. ການລົບຈຳນວນທົດສະນິຍົມ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ບົດທີ 03. ການລົບຈຳນວນທົດສະນິຍົມ

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ບົດທີ 05. ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນທີ່ມີຫຼາຍຕົວເລກ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ບົດທີ 05. ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນທີ່ມີຫຼາຍຕົວເລກ

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ບົດທີ 11. ບໍລິມາດ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ບົດທີ 11. ບໍລິມາດ

ຄຸນສົມບັດສຶກສາ Image

ຄຸນສົມບັດສຶກສາ

ນິທານ ເລື່ອງ: ກົບ ກັບ ເສືອ Image

ນິທານ ເລື່ອງ: ກົບ ກັບ ເສືອ

ປຶ້ມນິທານ ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) ສໍາລັບ ປ.1 ຊຸດທີ 1 Image

ປຶ້ມນິທານ ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) ສໍາລັບ ປ.1 ຊຸດທີ 1

ປຶ້ມນິທານ ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) ສໍາລັບ ປ.1 ຊຸດທີ 2 Image

ປຶ້ມນິທານ ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) ສໍາລັບ ປ.1 ຊຸດທີ 2

ປຶ້ມນິທານ ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) ສໍາລັບ ປ.2 Image

ປຶ້ມນິທານ ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) ສໍາລັບ ປ.2

ປຶ້ມນິທານຈາກ ອົງການ ເອສວີເອ Image

ປຶ້ມນິທານຈາກ ອົງການ ເອສວີເອ

ປຶ້ມນິທານຈາກອົງການອຸຍແນສໂກ Story books from UNESCO Image

ປຶ້ມນິທານຈາກອົງການອຸຍແນສໂກ Story books from UNESCO

ຟິຊິກ - ປ.3 ອັດຕາສ່ວນທຽບເທົ່າ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປຽບທຽບ Image

ຟິຊິກ - ປ.3 ອັດຕາສ່ວນທຽບເທົ່າ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປຽບທຽບ

ວິດີໂອ ການອ່ານນິທານ ສໍາລັບເດັກ "Read Aloud Videos" Image

ວິດີໂອ ການອ່ານນິທານ ສໍາລັບເດັກ "Read Aloud Videos"

ວິດີໂອສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ 10 ອາທິດ (REAP Project) Image

ວິດີໂອສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ 10 ອາທິດ (REAP Project)

ອັງກິດ - ປ.3 ສື່ການຮຽນເສີມສຳລັບນັກຮຽນ Image

ອັງກິດ - ປ.3 ສື່ການຮຽນເສີມສຳລັບນັກຮຽນ

ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ Learn Together Laos Image

ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ Learn Together Laos

ເອກະສານຂອງ ໂຄງການສົ່ງເສີມການອ່ານ (ກິດຈະກຳຫຼັງອາຫານທ່ຽງ) Image

ເອກະສານຂອງ ໂຄງການສົ່ງເສີມການອ່ານ (ກິດຈະກຳຫຼັງອາຫານທ່ຽງ)

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ການຈໍາລອງ ຟີຊິກສາດ - PhET interactive simulations Image

ການຈໍາລອງ ຟີຊິກສາດ - PhET interactive simulations

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ Image

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ Image

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ ສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ Image

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ ສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ຄູ່ມືແນະນຳການສອນ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ Image

ຄູ່ມືແນະນຳການສອນ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ບົດບາດທາງເພດ, ສານເຄມີ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ Image

ບົດບາດທາງເພດ, ສານເຄມີ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ

ປຶ້ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ Image

ປຶ້ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ເພດສຶກສາ Comprehensive Sexuality Education (CSE) Image

ເພດສຶກສາ Comprehensive Sexuality Education (CSE)

ເພດສຶກສາສໍາລັບແຊກຊ້ອນໃນ ວິຊາ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ Image

ເພດສຶກສາສໍາລັບແຊກຊ້ອນໃນ ວິຊາ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ສໍາລັບກ່ອນໄວຮຽນ

British Council - Learn English 01. Listen and watch Image

British Council - Learn English 01. Listen and watch

MoES-GPE-World Bank – Reading Readiness Program "ໂຄງການ ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ" Image

MoES-GPE-World Bank – Reading Readiness Program "ໂຄງການ ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ"

TigTag - ວີດີໂອວິທະຍາສາດສຳລັບເດັກອາຍຸ 4-7 ປີ Image

TigTag - ວີດີໂອວິທະຍາສາດສຳລັບເດັກອາຍຸ 4-7 ປີ

ບ້ານຂອງຂ້ອຍ - My Village Image

ບ້ານຂອງຂ້ອຍ - My Village

ປຶ້ມນິທານ Global Digital Library Image

ປຶ້ມນິທານ Global Digital Library

ປຶ້ມນິທານ ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ພາກ 1-My House Season I story books Image

ປຶ້ມນິທານ ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ພາກ 1-My House Season I story books

ປຶ້ມນິທານ ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ພາກ 2-My House Season II story books Image

ປຶ້ມນິທານ ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ພາກ 2-My House Season II story books

ປຶ້ມນິທານ-ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) Image

ປຶ້ມນິທານ-ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read)

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ 1 - My House I ລາຍການໂທລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ Image

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ 1 - My House I ລາຍການໂທລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ 2 - My House II ລາຍການໂທລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ Image

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ 2 - My House II ລາຍການໂທລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ 3 - My House III ລາຍການໂທລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ Image

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ 3 - My House III ລາຍການໂທລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ເປັນພາສາອັງກິດ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມ

Math - Grade 2.01. Place value Image

Math - Grade 2.01. Place value

Math - Grade 2.04. Measurement and data Image

Math - Grade 2.04. Measurement and data

Math - Grade 3.04. Intro to division Image

Math - Grade 3.04. Intro to division

Math - Grade 3.05. Understand fractions Image

Math - Grade 3.05. Understand fractions

Math - Grade 3.06. Equivalent fractions and comparing fractions Image

Math - Grade 3.06. Equivalent fractions and comparing fractions

Math - Grade 3.07. More with multiplication and division Image

Math - Grade 3.07. More with multiplication and division

Math - Grade 3.08. Arithmetic patterns and problem solving Image

Math - Grade 3.08. Arithmetic patterns and problem solving

Math - Grade 3.10 Area Image

Math - Grade 3.10 Area

Math - Grade 3.13. Measurement Image

Math - Grade 3.13. Measurement

Math - Grade 4.01. Place value Image

Math - Grade 4.01. Place value

Math - Grade 4.02. Addition, subtraction, and estimation Image

Math - Grade 4.02. Addition, subtraction, and estimation

Math - Grade 4.03. Multiply by 1-digit numbers Image

Math - Grade 4.03. Multiply by 1-digit numbers

Math - Grade 4.06.  Factors, multiples and patterns Image

Math - Grade 4.06. Factors, multiples and patterns

Math - Grade 4.07. Equivalent fractions and comparing fractions Image

Math - Grade 4.07. Equivalent fractions and comparing fractions

Math - Grade 4.08. Add and subtract fractions Image

Math - Grade 4.08. Add and subtract fractions

Math - Grade 4.09. Multiply fractions Image

Math - Grade 4.09. Multiply fractions

Math - Grade 4.13. Area and perimeter Image

Math - Grade 4.13. Area and perimeter

Math - Grade 4.14. Units of measurement Image

Math - Grade 4.14. Units of measurement

Math - Grade 5.01. Decimal place value Image

Math - Grade 5.01. Decimal place value

Math - Grade 5.02. Add decimals Image

Math - Grade 5.02. Add decimals

Math - Grade 5.04. Add and subtract fractions Image

Math - Grade 5.04. Add and subtract fractions

Math - Grade 5.10. Powers of ten Image

Math - Grade 5.10. Powers of ten

Math - Grade 5.16. Properties of shapes Image

Math - Grade 5.16. Properties of shapes

Physics - Interactive exercises Image

Physics - Interactive exercises

Science - Grade 1 Image

Science - Grade 1

Science - Grade 2 Image

Science - Grade 2

Science - Grade 3 Image

Science - Grade 3

Science - Grade 4 Image

Science - Grade 4

Science - Grade 5 Image

Science - Grade 5

The Tech Interactive at Home - 01. Parent Guide Learning at Home Image

The Tech Interactive at Home - 01. Parent Guide Learning at Home

The Tech Interactive at Home - 02. Building and Making Activities Image

The Tech Interactive at Home - 02. Building and Making Activities

The Tech Interactive at Home - 03. Science Explorations Image

The Tech Interactive at Home - 03. Science Explorations

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ເປັນພາສາອັງກິດ ສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມ

Biology - Introduction to Life Science Image

Biology - Introduction to Life Science

Biology - Plants Image

Biology - Plants

Chemistry - Interactive exercises Image

Chemistry - Interactive exercises

COPE Climate Change - Disaster risk reduction Image

COPE Climate Change - Disaster risk reduction

Girls Empowerment - 6.1 Sexual Health Image

Girls Empowerment - 6.1 Sexual Health

Girls Empowerment - 6.2 Sex and Gender Image

Girls Empowerment - 6.2 Sex and Gender

Girls Empowerment - 6.3 Self-awareness Image

Girls Empowerment - 6.3 Self-awareness

Girls Empowerment - 6.4 HIV and AIDS Image

Girls Empowerment - 6.4 HIV and AIDS

Girls Empowerment - 6.5 Communication Image

Girls Empowerment - 6.5 Communication

Maths - Grade 6.03. Negative numbers Image

Maths - Grade 6.03. Negative numbers

Maths - Grade 6.04. Properties of numbers Image

Maths - Grade 6.04. Properties of numbers

Maths - Grade 6.06. Equations & inequalities introduction Image

Maths - Grade 6.06. Equations & inequalities introduction

Maths - Grade 6.07. Geometry Image

Maths - Grade 6.07. Geometry

Maths - Grade 7.03. Fractions, decimals, & percentages Image

Maths - Grade 7.03. Fractions, decimals, & percentages

Maths - Grade 7.04. Rates & proportional relationships Image

Maths - Grade 7.04. Rates & proportional relationships

Maths - Grade 7.05 Expressions, equations, & inequalities Image

Maths - Grade 7.05 Expressions, equations, & inequalities

Maths - Grade 7.06. Geometry Image

Maths - Grade 7.06. Geometry

Maths - Grade 8.01. Numbers and operations Image

Maths - Grade 8.01. Numbers and operations

Maths - Grade 8.02. Solving equations with one unknown Image

Maths - Grade 8.02. Solving equations with one unknown

Maths - Grade 8.03. Linear equations and functions Image

Maths - Grade 8.03. Linear equations and functions

Maths - Grade 8.04. Systems of equations Image

Maths - Grade 8.04. Systems of equations

Maths - Grade 9.01 Mathematics I Image

Maths - Grade 9.01 Mathematics I

Maths - Grade 9.02. Mathematics II Image

Maths - Grade 9.02. Mathematics II

Maths - Grade 9.04. Algebra I Image

Maths - Grade 9.04. Algebra I

Maths - Grade 9.05. High school geometry Image

Maths - Grade 9.05. High school geometry

Maths - Grade 9.08. Trigonometry Image

Maths - Grade 9.08. Trigonometry

Maths - Interactive exercises Image

Maths - Interactive exercises

Physics - Interactive exercises Image

Physics - Interactive exercises

Physics - Introduction to Physical Science Image

Physics - Introduction to Physical Science

Physics - Matter and Change Image

Physics - Matter and Change

UN CC:Learn - Gender, Chemicals and Waste Image

UN CC:Learn - Gender, Chemicals and Waste

ປ.1

ປຶ້ມອ່ານເສີມ ຂັ້ນ ປ.1 G.1 Decodable Reader Image

ປຶ້ມອ່ານເສີມ ຂັ້ນ ປ.1 G.1 Decodable Reader

ຮູບພາບຫຼາຍເຫດການ Busy Picture Image

ຮູບພາບຫຼາຍເຫດການ Busy Picture

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 Math Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 Math

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.1 Moral Education Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.1 Moral Education

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.1 ເຫຼັ້ມທີ 1 Lao Language Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.1 ເຫຼັ້ມທີ 1 Lao Language

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.1 ເຫຼັ້ມທີ 2 Lao Language Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.1 ເຫຼັ້ມທີ 2 Lao Language

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ.1 Sciences and Environment Image

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ.1 Sciences and Environment

ປ.2

ປຶ້ມອ່ານເສີມ ຂັ້ນ ປ.2 G.2 Decodable Reader Image

ປຶ້ມອ່ານເສີມ ຂັ້ນ ປ.2 G.2 Decodable Reader

ຮູບພາບຫຼາຍເຫດການ Busy Picture Image

ຮູບພາບຫຼາຍເຫດການ Busy Picture

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.2 Math G.2 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.2 Math G.2

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.2 Moral Education TB G.2 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.2 Moral Education TB G.2

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.2 (ເຫຼັ້ມທີ 1) Lao Language TB G.2 (book 1) Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.2 (ເຫຼັ້ມທີ 1) Lao Language TB G.2 (book 1)

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.2 (ເຫຼັ້ມທີ 2) Lao Language TB G.2 (book 2) Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.2 (ເຫຼັ້ມທີ 2) Lao Language TB G.2 (book 2)

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ.2 Sciences and Environment TB G.2 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ.2 Sciences and Environment TB G.2

ປ.3

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. Math Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. Math

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ (2021) Moral Education Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ (2021) Moral Education

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.3 (2021) Lao Language TB 2021 version Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.3 (2021) Lao Language TB 2021 version

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ (2021) English subject TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ (2021) English subject TB

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ປ.3 (2021) Sciences & Environment TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ປ.3 (2021) Sciences & Environment TB

ປ.4

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.4 (2022) Moral Education TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.4 (2022) Moral Education TB

ແບບຮຽນ ວິຊາສັງຄົມສຶກສາ ປ.4 (2022) Moral Education TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາສັງຄົມສຶກສາ ປ.4 (2022) Moral Education TB

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.4 (2022) Lao Language TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.4 (2022) Lao Language TB

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ປ.4 (2022) English Subject TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ປ.4 (2022) English Subject TB

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ.4 (2022) Sciences & Environment TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ.4 (2022) Sciences & Environment TB

ແບບຮຽນຄະນິດສາດ ປ.4 (2021) Mathematics TB Image

ແບບຮຽນຄະນິດສາດ ປ.4 (2021) Mathematics TB

ປ.5

ປຶ້ມແບບຮຽນ ປ.5 (e-books) Image

ປຶ້ມແບບຮຽນ ປ.5 (e-books)

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 5 Mathematics TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 5 Mathematics TB

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.5 (2022) Mathematics TB ver.2022 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.5 (2022) Mathematics TB ver.2022

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.5 Moral Education TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.5 Moral Education TB

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 5 Lao Language TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 5 Lao Language TB

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.5 2023 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.5 2023

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ປ.5 2023 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ປ.5 2023

ແບບຮຽນ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ. 5 World Around Us TB Image

ແບບຮຽນ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ. 5 World Around Us TB

ມ.1

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 1 Image

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 1

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.1 French TB G.6 Image

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.1 French TB G.6

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB

ແບບຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Language TB Image

ແບບຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Language TB

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Basic Vocational Career TB Image

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Basic Vocational Career TB

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Geography TB Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Geography TB

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Natural Sciences TB Image

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Natural Sciences TB

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ມ.2

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 2 Image

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 2

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.2 French TB G.7 Image

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.2 French TB G.7

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB

ແບບຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Language TB Image

ແບບຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Language TB

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Basic Vocational Career TB Image

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Basic Vocational Career TB

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Geography TB Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Geography TB

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Image

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ມ.3

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 3 Image

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 3

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.3 French TB G.8 Image

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.3 French TB G.8

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB

ແບບຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Language Image

ແບບຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Language

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Basic Vocational Profession Image

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Basic Vocational Profession

ແບບຮຽນ ພູມສາດ ​Geography TB Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ ​Geography TB

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Natural Sciences TB Image

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Natural Sciences TB

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ມ.4

English for Secondary Schools 4 Image

English for Secondary Schools 4

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.4 French TB G.9 Image

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.4 French TB G.9

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB

ແບບຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Language TB Image

ແບບຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ Japanese Language TB

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Basic Vocational Profession Image

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Basic Vocational Profession

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Geography TB Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Geography TB

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Natural Sciences TB Image

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Natural Sciences TB

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ

ມ.5

ENGLISH FOR LAO SECONDARY SCHOOLS 5 Image

ENGLISH FOR LAO SECONDARY SCHOOLS 5

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.5 French TB G.10 Image

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.5 French TB G.10

ແບບຮຽນ ກະສິກຳ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Agriculture (Basic Vocational Profession) Image

ແບບຮຽນ ກະສິກຳ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Agriculture (Basic Vocational Profession)

ແບບຮຽນ ການເຮືອນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) House Work (Basic Vocational Profession) Image

ແບບຮຽນ ການເຮືອນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) House Work (Basic Vocational Profession)

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) House Construction (Basic Vocational Profession) Image

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) House Construction (Basic Vocational Profession)

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Mathematics TB

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Population Studies

ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Car Mechanic (Basic Vocational Profession) Image

ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Car Mechanic (Basic Vocational Profession)

ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Electrician (Basic Vocational Profession) Image

ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Electrician (Basic Vocational Profession)

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ Biology TB Image

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ Biology TB

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ 12 ຊົ່ວໂມງ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Business-12 hrs (Basic Vocational Profession) Image

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ 12 ຊົ່ວໂມງ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Business-12 hrs (Basic Vocational Profession)

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ 68 ຊົ່ວໂມງ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Business-68 hrs (Basic Vocational Profession) Image

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ 68 ຊົ່ວໂມງ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Business-68 hrs (Basic Vocational Profession)

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ History TB

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Lao Language TB

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Geography TB Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Geography TB

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ Physics TB Image

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ Physics TB

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Literature TB

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ Chemistry TB Image

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ Chemistry TB

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ແບບຮຽນ ໂລຫະວິທະຍາ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ໂລຫະວິທະຍາ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ມ.6

English for Lao Secondary Schools 6 Image

English for Lao Secondary Schools 6

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.6 French TB G.11 Image

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.6 French TB G.11

ແບບຮຽນ ກະສິກຳ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ກະສິກຳ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ການເຮືອນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ການເຮືອນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ Image

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດສຳລັບຮຽນຄວບກັບ 6 ວິຊາ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດສຳລັບຮຽນຄວບກັບ 6 ວິຊາ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ Image

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ Image

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ແບບຮຽນ ໂລຫະກຳວິທະຍາ Image

ແບບຮຽນ ໂລຫະກຳວິທະຍາ

ມ.7

English for Lao Secondary Schools 7 Image

English for Lao Secondary Schools 7

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.7 French TB G.12 Image

ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ມ.7 French TB G.12

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ມ.7 Math TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ມ.7 Math TB G.12

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມ.7 Civic Studies TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມ.7 Civic Studies TB G.12

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ ມ.7 Biology TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ ມ.7 Biology TB G.12

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ.7 History TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ.7 History TB G.12

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ມ.7 Lao Language TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ມ.7 Lao Language TB G.12

ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ.7 Geography TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ ມ.7 Geography TB G.12

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ ມ.7 Physics TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ ມ.7 Physics TB G.12

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ.7 Literature TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ມ.7 Literature TB G.12

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ.7 Chemistry TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ມ.7 Chemistry TB G.12

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ມ.7 ICT TB G.12 Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ມ.7 ICT TB G.12

ມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການປະຕິບັດ Image

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການປະຕິບັດ

ບັດຂໍ້ມູນໂຄວິດ 19 - Covid-19 Information Cards Image

ບັດຂໍ້ມູນໂຄວິດ 19 - Covid-19 Information Cards

ປອດໄພກັບໄປໂຮງຮຽນ - Safely Back To School Image

ປອດໄພກັບໄປໂຮງຮຽນ - Safely Back To School

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ (ມຄພ)

ເອກະສານຝຶກອົບຮົມ ການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ Image

ເອກະສານຝຶກອົບຮົມ ການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ

ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ

ການປູກພືດອິນຊີ ລະດັບ 1 Image

ການປູກພືດອິນຊີ ລະດັບ 1

ຄູ່ມື ຫັດຖະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ Image

ຄູ່ມື ຫັດຖະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ

ຊ່າງກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ລະດັບ 1 Image

ຊ່າງກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ລະດັບ 1

ຊ່າງກໍ່-ໂບກ ລະດັບ 1 Image

ຊ່າງກໍ່-ໂບກ ລະດັບ 1

ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈົກກະສິກໍາ ລະດັບ 1 Image

ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈົກກະສິກໍາ ລະດັບ 1

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ ລະດັບ 1 Image

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ ລະດັບ 1

ຊ່າງເຕັກນິກດ້ານ IT ລະດັບ 2 Image

ຊ່າງເຕັກນິກດ້ານ IT ລະດັບ 2

ຊ່າງເບຕົງ ລະດັບ 1 Image

ຊ່າງເບຕົງ ລະດັບ 1

ຊ່າງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ລະດັບ 2 Image

ຊ່າງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ລະດັບ 2

ຊ່າງໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ ລະດັບ 1 Image

ຊ່າງໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ ລະດັບ 1

ຜູ້ຄວບຄຸມໃນສາງສິນຄ້າ ລະດັບ 2 Image

ຜູ້ຄວບຄຸມໃນສາງສິນຄ້າ ລະດັບ 2

ຜູ້ຊ່ວຍສັດຕະວະແພດ ລະດັບ 1 Image

ຜູ້ຊ່ວຍສັດຕະວະແພດ ລະດັບ 1

ຜູ້ປະຕິບັດງານດ້ານຄອມພິມເຕີ ລະດັບ 1 Image

ຜູ້ປະຕິບັດງານດ້ານຄອມພິມເຕີ ລະດັບ 1

ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນສາງສິນຄ້າ ລະດັບ 1 Image

ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນສາງສິນຄ້າ ລະດັບ 1

ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ

ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4 Image

ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4

ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8 Image

ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8

ປຶ້ມຄູ່ມື ການຈັດການຮຽນການສອນ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ Image

ປຶ້ມຄູ່ມື ການຈັດການຮຽນການສອນ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ

ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການນັກຮຽນ Image

ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການນັກຮຽນ

ປຶ້ມບົດເລື່ອງສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມ 16 ເລື່ອງ Image

ປຶ້ມບົດເລື່ອງສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມ 16 ເລື່ອງ

ປຶ້ມຮູບພາບປະກອບໜ່ວຍການສອນ ເຫຼັ້ມທີ 1 Image

ປຶ້ມຮູບພາບປະກອບໜ່ວຍການສອນ ເຫຼັ້ມທີ 1

ປຶ້ມຮູບພາບປະກອບໜ່ວຍການສອນ ເຫຼັ້ມທີ 2 Image

ປຶ້ມຮູບພາບປະກອບໜ່ວຍການສອນ ເຫຼັ້ມທີ 2

ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ ບັນທຶກພັດທະນາການນັກຮຽນ Image

ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ ບັນທຶກພັດທະນາການນັກຮຽນ

ວິດີໂອການຮຽນການສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ Image

ວິດີໂອການຮຽນການສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ

ອະນຸບານ 1 Image

ອະນຸບານ 1

ອະນຸບານ 2 Image

ອະນຸບານ 2

ອະນຸບານ 3 Image

ອະນຸບານ 3

ແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4 Image

ແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4

ແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8 Image

ແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8

ແຜນຈັດປະສົບການ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4 Image

ແຜນຈັດປະສົບການ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4

ແຜນຈັດປະສົບການ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8 Image

ແຜນຈັດປະສົບການ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8

ເຕັກນິກການສອນທາງໄກ

ແອັສປາຍ - ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນທາງໄກ Image

ແອັສປາຍ - ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນທາງໄກ

ແຜນການສອນສໍາລັບໃຊ້ໃນສະພາບການທີີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ສາມາດຈັດການຮຽນການສອນໄດ້ໃນເວລາສັ້ນ (ສົກຮຽນ 2021-2022)

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ Image

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ Image

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ Image

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ