ຖານຂໍ້ມູນການຮຽນການສອນ ຄັງປັນຍາລາວ

ເລີ່ມຕົ້ນ

Digital Literacy - In English

Computers - 01. Work with Computers Image

Computers - 01. Work with Computers

Computers - 02. Access Information Online Image

Computers - 02. Access Information Online

Computers - 04. Participate Safely and Responsibly Online Image

Computers - 04. Participate Safely and Responsibly Online

Computers - 05. Create Digital Content Image

Computers - 05. Create Digital Content

Computers - 06. Collaborate and Manage Content Digitally Image

Computers - 06. Collaborate and Manage Content Digitally

Office 365 - 01. Quick Start for Windows Image

Office 365 - 01. Quick Start for Windows

Office 365 - 02. Create Files Image

Office 365 - 02. Create Files

Office 365 - 03. Office 365 Basics Image

Office 365 - 03. Office 365 Basics

Office 365 - 05. Work with text Image

Office 365 - 05. Work with text

Office 365 - 06. Work with pictures Image

Office 365 - 06. Work with pictures

Office 365 - 07. Work with tables, charts Image

Office 365 - 07. Work with tables, charts

ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນຳໃຊ້ ຄັງປັນຍາລາວ Khang Panya Lao Guide

ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນຳໃຊ້ຄັງປັນຍາລາວ Khang Panya Lao Guide Image

ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນຳໃຊ້ຄັງປັນຍາລາວ Khang Panya Lao Guide

ສື່ການສອນສຳລັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ Teaching resource for Primary education teacher

ການສອນທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸສຶກສາ ໃນໄລຍະພັກຮຽນ ຊ່ວງ COVID-19 Image

ການສອນທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸສຶກສາ ໃນໄລຍະພັກຮຽນ ຊ່ວງ COVID-19

ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos Image

ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos

ຫຼັກສູດການສອນພາສາອັງກິດ ຊັ້ນປະຖົມ ລະດັບ 01 Image

ຫຼັກສູດການສອນພາສາອັງກິດ ຊັ້ນປະຖົມ ລະດັບ 01

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ Image

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ-ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ-ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ-ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປົມສຶກສາ ປີທີ 2 Image

ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ-ວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປົມສຶກສາ ປີທີ 2

ເພງ ສໍາລັບວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ເພງ ສໍາລັບວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ເພງ ສໍາລັບວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2 Image

ເພງ ສໍາລັບວິຊາສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2

ເພງ ສໍາລັບວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ເພງ ສໍາລັບວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ເພງ ສໍາລັບອາທິດແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 Image

ເພງ ສໍາລັບອາທິດແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມ Supplementary Resources for Primary Education

ການຈໍາລອງ ຟີຊິກສາດ - PhET interactive simulations Image

ການຈໍາລອງ ຟີຊິກສາດ - PhET interactive simulations

ການສອນສາທິດ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 ແລະ ປ.2 Image

ການສອນສາທິດ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 ແລະ ປ.2

ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໂຕ້ຕອບ ຢູ່ບ້ານ The Tech Interactive at Home Image

ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໂຕ້ຕອບ ຢູ່ບ້ານ The Tech Interactive at Home

ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ - Online Safety Image

ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ - Online Safety

ຄະນິດສາດ - ປ.1 ໜ່ວຍກິດທີ 02. ການບວກ ແລະ ການລົບ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.1 ໜ່ວຍກິດທີ 02. ການບວກ ແລະ ການລົບ

ຄະນິດສາດ - ປ.3 ໜ່ວຍກິດທີ 01. ພື້ນຖານຂອງການຄູນ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.3 ໜ່ວຍກິດທີ 01. ພື້ນຖານຂອງການຄູນ

ຄະນິດສາດ - ປ.4 ໜ່ວຍກິດທີ 02. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຫາຄ່າປະມານ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.4 ໜ່ວຍກິດທີ 02. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຫາຄ່າປະມານ

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ໜ່ວຍກິດທີ 02. ການບວກຈຳນວນທົດສະນິຍົມ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ໜ່ວຍກິດທີ 02. ການບວກຈຳນວນທົດສະນິຍົມ

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ໜ່ວຍກິດທີ 11. ບໍລິມາດ Image

ຄະນິດສາດ - ປ.5 ໜ່ວຍກິດທີ 11. ບໍລິມາດ

ຄະນິດສາດ - ປໍ 1 ບົດທີ 01. ຄ່າປະຈຳຫຼັກ Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 1 ບົດທີ 01. ຄ່າປະຈຳຫຼັກ

ຄະນິດສາດ - ປໍ 1 ບົດທີ 03. ການວັດແທກ Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 1 ບົດທີ 03. ການວັດແທກ

ຄະນິດສາດ - ປໍ 2 ບົດທີ 02. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 100 Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 2 ບົດທີ 02. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 100

ຄະນິດສາດ - ປໍ 2 ບົດທີ 03. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 1000 Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 2 ບົດທີ 03. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 1000

ຄະນິດສາດ - ປໍ 3 ບົດທີ 02. ການຄູນຈຳນວນທີ່ມີ 1 ຕົວເລກ Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 3 ບົດທີ 02. ການຄູນຈຳນວນທີ່ມີ 1 ຕົວເລກ

ຄະນິດສາດ - ປໍ 3 ບົດທີ 03. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຫາຄ່າປະມານ Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 3 ບົດທີ 03. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຫາຄ່າປະມານ

ຄະນິດສາດ - ປໍ 4 ບົດທີ 04. ການຄູນຈຳນວນທີ່ມີ 2 ຕົວເລກ Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 4 ບົດທີ 04. ການຄູນຈຳນວນທີ່ມີ 2 ຕົວເລກ

ຄະນິດສາດ - ປໍ 4 ບົດທີ 05 ການຫານ Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 4 ບົດທີ 05 ການຫານ

ຄະນິດສາດ - ປໍ 5 ບົດທີ 03. ການລົບຈຳນວນທົດສະນິຍົມ Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 5 ບົດທີ 03. ການລົບຈຳນວນທົດສະນິຍົມ

ຄະນິດສາດ - ປໍ 5 ບົດທີ 05. ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນທີ່ມີຫຼາຍຕົວເລກ Image

ຄະນິດສາດ - ປໍ 5 ບົດທີ 05. ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນທີ່ມີຫຼາຍຕົວເລກ

ປຶ້ມນິທານເສີມສໍາລັບ ປ.1 ຊຸດທີ 1 -ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) Image

ປຶ້ມນິທານເສີມສໍາລັບ ປ.1 ຊຸດທີ 1 -ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read)

ປຶ້ມນິທານເສີມສໍາລັບ ປ.1 ຊຸດທີ 2 -ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) Image

ປຶ້ມນິທານເສີມສໍາລັບ ປ.1 ຊຸດທີ 2 -ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read)

ປຶ້ມນິທານເສີມສໍາລັບ ປ.2 -ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) Image

ປຶ້ມນິທານເສີມສໍາລັບ ປ.2 -ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read)

ປຶ້ມອ່ານເສີມ ປ.1 Grade 1 Decodable readers Image

ປຶ້ມອ່ານເສີມ ປ.1 Grade 1 Decodable readers

ຟິຊິກ - ປ. 3 ອັດຕາສ່ວນທຽບເທົ່າ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປຽບທຽບ Image

ຟິຊິກ - ປ. 3 ອັດຕາສ່ວນທຽບເທົ່າ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປຽບທຽບ

ວິດີໂອ ການອ່ານນິທານ ສໍາລັບເດັກ "Read Aloud Videos" Image

ວິດີໂອ ການອ່ານນິທານ ສໍາລັບເດັກ "Read Aloud Videos"

ອັງກິດ - ປ.3 ສື່ການຮຽນເສີມສຳລັບນັກຮຽນ Image

ອັງກິດ - ປ.3 ສື່ການຮຽນເສີມສຳລັບນັກຮຽນ

ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ Learn Together Laos Image

ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ Learn Together Laos

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ Supplementary Resources for Secondary Education

ການຈໍາລອງ ຟີຊິກສາດ - PhET interactive simulations Image

ການຈໍາລອງ ຟີຊິກສາດ - PhET interactive simulations

ການເຮັດວຽກກັບຄອມພິວເຕີ - Work With Computers Image

ການເຮັດວຽກກັບຄອມພິວເຕີ - Work With Computers

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ Image

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ Image

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ ສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ Image

ຄູ່ມືເສີມຄວາມຮູ້ເພດສຶກສາ ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ ສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ຄູ່ມືແນະນຳການສອນ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ Image

ຄູ່ມືແນະນຳການສອນ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ເພດສຶກສາ Comprehensive Sexuality Education (CSE) Image

ເພດສຶກສາ Comprehensive Sexuality Education (CSE)

ເພດສຶກສາສໍາລັບແຊກຊ້ອນໃນ ວິຊາ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ Image

ເພດສຶກສາສໍາລັບແຊກຊ້ອນໃນ ວິຊາ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ສໍາລັບກ່ອນໄວຮຽນ Supplementary Teaching and Learning Resource for ECE

British Council - Learn English 01. Listen and watch Image

British Council - Learn English 01. Listen and watch

MoES-GPE-World Bank – Reading Readiness Program "ໂຄງການ ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ" Image

MoES-GPE-World Bank – Reading Readiness Program "ໂຄງການ ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ"

ບ້ານຂອງຂ້ອຍ - My Village Image

ບ້ານຂອງຂ້ອຍ - My Village

ປຶ້ມນິທານ Global Digital Library Image

ປຶ້ມນິທານ Global Digital Library

ປຶ້ມນິທານ-ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read) Image

ປຶ້ມນິທານ-ໂຄງການຮຽນອ່ານ (Learn to Read)

ລາຍການໂທລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ - My House Image

ລາຍການໂທລະພາບສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ - My House

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ເປັນພາສາອັງກິດ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມ Supplementary Resources for Primary Education - In English

Math - Grade 2.01. Place value Image

Math - Grade 2.01. Place value

Math - Grade 2.04. Measurement and data Image

Math - Grade 2.04. Measurement and data

Math - Grade 3.04. Intro to division Image

Math - Grade 3.04. Intro to division

Math - Grade 3.05. Understand fractions Image

Math - Grade 3.05. Understand fractions

Math - Grade 3.06. Equivalent fractions and comparing fractions Image

Math - Grade 3.06. Equivalent fractions and comparing fractions

Math - Grade 3.07. More with multiplication and division Image

Math - Grade 3.07. More with multiplication and division

Math - Grade 3.08. Arithmetic patterns and problem solving Image

Math - Grade 3.08. Arithmetic patterns and problem solving

Math - Grade 3.10 Area Image

Math - Grade 3.10 Area

Math - Grade 3.13. Measurement Image

Math - Grade 3.13. Measurement

Math - Grade 4.01. Place value Image

Math - Grade 4.01. Place value

Math - Grade 4.02. Addition, subtraction, and estimation Image

Math - Grade 4.02. Addition, subtraction, and estimation

Math - Grade 4.03. Multiply by 1-digit numbers Image

Math - Grade 4.03. Multiply by 1-digit numbers

Math - Grade 4.06.  Factors, multiples and patterns Image

Math - Grade 4.06. Factors, multiples and patterns

Math - Grade 4.07. Equivalent fractions and comparing fractions Image

Math - Grade 4.07. Equivalent fractions and comparing fractions

Math - Grade 4.08. Add and subtract fractions Image

Math - Grade 4.08. Add and subtract fractions

Math - Grade 4.09. Multiply fractions Image

Math - Grade 4.09. Multiply fractions

Math - Grade 4.13. Area and perimeter Image

Math - Grade 4.13. Area and perimeter

Math - Grade 4.14. Units of measurement Image

Math - Grade 4.14. Units of measurement

Math - Grade 5.01. Decimal place value Image

Math - Grade 5.01. Decimal place value

Math - Grade 5.02. Add decimals Image

Math - Grade 5.02. Add decimals

Math - Grade 5.04. Add and subtract fractions Image

Math - Grade 5.04. Add and subtract fractions

Math - Grade 5.10. Powers of ten Image

Math - Grade 5.10. Powers of ten

Math - Grade 5.16. Properties of shapes Image

Math - Grade 5.16. Properties of shapes

Physics - Interactive exercises Image

Physics - Interactive exercises

Science - Grade 1 Image

Science - Grade 1

Science - Grade 2 Image

Science - Grade 2

Science - Grade 3 Image

Science - Grade 3

Science - Grade 4 Image

Science - Grade 4

Science - Grade 5 Image

Science - Grade 5

The Tech Interactive at Home - 01. Parent Guide Learning at Home Image

The Tech Interactive at Home - 01. Parent Guide Learning at Home

The Tech Interactive at Home - 02. Building and Making Activities Image

The Tech Interactive at Home - 02. Building and Making Activities

The Tech Interactive at Home - 03. Science Explorations Image

The Tech Interactive at Home - 03. Science Explorations

ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ ເປັນພາສາອັງກິດ ສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມ Supplementary Resources for Secondary Education - In English

Biology - Introduction to Life Science Image

Biology - Introduction to Life Science

Biology - Plants Image

Biology - Plants

Chemistry - Interactive exercises Image

Chemistry - Interactive exercises

Computers - 06. Collaborate and Manage Content Digitally Image

Computers - 06. Collaborate and Manage Content Digitally

Maths - Grade 6.03. Negative numbers Image

Maths - Grade 6.03. Negative numbers

Maths - Grade 6.04. Properties of numbers Image

Maths - Grade 6.04. Properties of numbers

Maths - Grade 6.06. Equations & inequalities introduction Image

Maths - Grade 6.06. Equations & inequalities introduction

Maths - Grade 6.07. Geometry Image

Maths - Grade 6.07. Geometry

Maths - Grade 7.03. Fractions, decimals, & percentages Image

Maths - Grade 7.03. Fractions, decimals, & percentages

Maths - Grade 7.04. Rates & proportional relationships Image

Maths - Grade 7.04. Rates & proportional relationships

Maths - Grade 7.05 Expressions, equations, & inequalities Image

Maths - Grade 7.05 Expressions, equations, & inequalities

Maths - Grade 7.06. Geometry Image

Maths - Grade 7.06. Geometry

Maths - Grade 8.01. Numbers and operations Image

Maths - Grade 8.01. Numbers and operations

Maths - Grade 8.02. Solving equations with one unknown Image

Maths - Grade 8.02. Solving equations with one unknown

Maths - Grade 8.03. Linear equations and functions Image

Maths - Grade 8.03. Linear equations and functions

Maths - Grade 8.04. Systems of equations Image

Maths - Grade 8.04. Systems of equations

Maths - Grade 9.01 Mathematics I Image

Maths - Grade 9.01 Mathematics I

Maths - Grade 9.02. Mathematics II Image

Maths - Grade 9.02. Mathematics II

Maths - Grade 9.04. Algebra I Image

Maths - Grade 9.04. Algebra I

Maths - Grade 9.05. High school geometry Image

Maths - Grade 9.05. High school geometry

Maths - Grade 9.08. Trigonometry Image

Maths - Grade 9.08. Trigonometry

Maths - Interactive exercises Image

Maths - Interactive exercises

Physics - Interactive exercises Image

Physics - Interactive exercises

Physics - Introduction to Physical Science Image

Physics - Introduction to Physical Science

Physics - Matter and Change Image

Physics - Matter and Change

ປ.1 Grade 1

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.1 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.1

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 1 ເຫຼັ້ມທີ 1 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 1 ເຫຼັ້ມທີ 1

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 1 ເຫຼັ້ມທີ 2 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 1 ເຫຼັ້ມທີ 2

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ. 1 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ. 1

ປ.2 Grade 2

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 2 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 2

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.2 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.2

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 2 ເຫຼັ້ມທີ 1 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 2 ເຫຼັ້ມທີ 1

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 2 ເຫຼັ້ມທີ 2 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 2 ເຫຼັ້ມທີ 2

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ. 2 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປ. 2

ປ.3 Grade 3

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 3 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 3

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ (2021) Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ (2021)

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ແລະ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ.3 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ແລະ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ.3

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 3 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 3

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.3 (2021) Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ.3 (2021)

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ (2021) Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ (2021)

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ປ.3 (2021) Image

ແບບຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດ ປ.3 (2021)

ປ.4 Grade 4

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 4 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 4

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.4 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.4

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 4 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 4

ແບບຮຽນ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ.4 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ.4

ແບບຮຽນຄະນິດສາດ ປ.4 (2021) Image

ແບບຮຽນຄະນິດສາດ ປ.4 (2021)

ປ.5 Grade 5

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 5 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄະນິດສາດ ປ. 5

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.5 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ປ.5

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 5 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາພາສາລາວ ປ. 5

ແບບຮຽນ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ. 5 Image

ແບບຮຽນ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ. 5

ມ.1 Grade 6

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 1 Image

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 1

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Image

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Image

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ມ.2 ​Grade 7

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 2 Image

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 2

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Image

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Image

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ (ບໍ່ເຫັນບົດທີ 4 ຢູ່ໃນປຶ້ມແບບຮຽນນີ້) Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ (ບໍ່ເຫັນບົດທີ 4 ຢູ່ໃນປຶ້ມແບບຮຽນນີ້)

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ມ.3 ​Grade 8

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 3 Image

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 3

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Image

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Image

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ມ.4 Grade 9

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 4 Image

ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOLS 4

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ Image

ແບບຮຽນ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ Image

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ

ມ.5 Grade 10

ENGLISH FOR LAO SECONDARY SCHOOLS 5 Image

ENGLISH FOR LAO SECONDARY SCHOOLS 5

ແບບຮຽນ ກະສິກຳ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ກະສິກຳ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ການເຮືອນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ການເຮືອນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ Image

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ 12 ຊົ່ວໂມງ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ 12 ຊົ່ວໂມງ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ 68 ຊົ່ວໂມງ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ 68 ຊົ່ວໂມງ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ Image

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ Image

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ແບບຮຽນ ໂລຫະວິທະຍາ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ໂລຫະວິທະຍາ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ມ.6 Grade 11

English for Lao Secondary Schools 6 Image

English for Lao Secondary Schools 6

ແບບຮຽນ ກະສິກຳ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ກະສິກຳ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ການເຮືອນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ການເຮືອນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ Image

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດສຳລັບຮຽນຄວບກັບ 6 ວິຊາ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ) Image

ແບບຮຽນ ທຸລະກິດສຳລັບຮຽນຄວບກັບ 6 ວິຊາ (ພື້ນຖານວິຊາຊີບ)

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ Image

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ Image

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ແບບຮຽນ ໂລຫະກຳວິທະຍາ Image

ແບບຮຽນ ໂລຫະກຳວິທະຍາ

ມ.7 Grade 12

English for Lao Secondary Schools 7 Image

English for Lao Secondary Schools 7

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ Image

ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ Image

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ Image

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ Image

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ Image

ແບບຮຽນ ພາສາລາວ

ແບບຮຽນ ພູມສາດ Image

ແບບຮຽນ ພູມສາດ

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ Image

ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ Image

ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ Image

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) Image

ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 - COVID-19 prevention measures

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການປະຕິບັດ Image

ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການປະຕິບັດ

ບັດຂໍ້ມູນໂຄວິດ 19 - Covid-19 Information Cards Image

ບັດຂໍ້ມູນໂຄວິດ 19 - Covid-19 Information Cards

ປອດໄພກັບໄປໂຮງຮຽນ - Safely Back To School Image

ປອດໄພກັບໄປໂຮງຮຽນ - Safely Back To School

ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ Pre-Primary Curriculum

ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4 Image

ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4

ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8 Image

ບົດເຝິກຫັດ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8

ປຶ້ມຄູ່ມື ການຈັດການຮຽນການສອນ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ Image

ປຶ້ມຄູ່ມື ການຈັດການຮຽນການສອນ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ

ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການນັກຮຽນ Image

ປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການນັກຮຽນ

ປຶ້ມບົດເລື່ອງສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມ 16 ເລື່ອງ Image

ປຶ້ມບົດເລື່ອງສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມ 16 ເລື່ອງ

ປຶ້ມຮູບພາບປະກອບໜ່ວຍການສອນ ເຫຼັ້ມທີ 1 Image

ປຶ້ມຮູບພາບປະກອບໜ່ວຍການສອນ ເຫຼັ້ມທີ 1

ປຶ້ມຮູບພາບປະກອບໜ່ວຍການສອນ ເຫຼັ້ມທີ 2 Image

ປຶ້ມຮູບພາບປະກອບໜ່ວຍການສອນ ເຫຼັ້ມທີ 2

ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ ບັນທຶກພັດທະນາການນັກຮຽນ Image

ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ ບັນທຶກພັດທະນາການນັກຮຽນ

ແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4 Image

ແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4

ແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8 Image

ແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8

ແຜນຈັດປະສົບການ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4 Image

ແຜນຈັດປະສົບການ ໜ່ວຍການສອນທີ 1 ຫາ 4

ແຜນຈັດປະສົບການ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8 Image

ແຜນຈັດປະສົບການ ໜ່ວຍການສອນທີ 5 ຫາ 8

ແຜນການສອນສໍາລັບໃຊ້ໃນສະພາບການທີີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ສາມາດຈັດການຮຽນການສອນໄດ້ໃນເວລາສັ້ນ (ສົກຮຽນ 2021-2022)

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ Image

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ Image

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ Image

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ